Algemene voorwaarden

SolarPods.nl

Algemene voorwaarden Solarpods B.V. (KvK: 89508661), Uiterweg 38, 1431 AN, Aalsmeer

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die tussen
Solarpods en de wederpartij tot stand komen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van één
of meer van de onderstaande bepalingen afwijken.

Artikel 2 Overeenkomsten
1. Overeenkomsten met Solarpods komen tot stand door schriftelijke bevestiging door Solarpods van de overeengekomen voorwaarden. Wijzigingen op een bestaande overeenkomst binden Solarpods slechts indien en voor zover zij schriftelijk overeengekomen zijn.
2. Aanbiedingen van Solarpods hebben een geldigheid van zeven dagen na het uitbrengen van de offerte, dan wel van een in de offerte genoemde afwijkende termijn.

Artikel 3 Levertijd
Levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Solarpods, zolang de
wederpartij de op de levering betrekking hebbende facturen, alsmede eerdere of latere facturen,
nog niet of niet volledig heeft voldaan.
2. Zolang de eigendom van de in lid 1 bedoelde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het
haar niet toegestaan deze te verpanden of hierop aan derden enig ander recht te verlenen.
3. De wederpartij komt jegens Solarpods in verzuim is zonder dat voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling vereist is. In dat geval is Solarpods bevoegd om de eigendommen van Solarpods terug te nemen, zulks onverminderd de overige rechten die Solarpods toekomen.

Artikel 5 Verzekering
De wederpartij verplicht zich vanaf het moment van terbeschikkingstelling, de eigendommen van
Solarpods te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan
Solarpods.

Artikel 6 Betaling
1. Betaling van de overeengekomen prijs dient zonder korting of verrekening te geschieden bij af- of oplevering van het werk of op, een door Solarpods aangegeven, andere wijze en termijn.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling (ten laste) van de
wederpartij zijn de vorderingen van Solarpods op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
3. Solarpods heeft, jegens de wederpartij, steeds aanspraak op vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van Solarpods
1. Solarpods is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg
van gebreken in de door haar geleverde prestatie. Solarpods is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. De aansprakelijkheid van Solarpods is altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt, maar in ieder geval tot een bedrag ter waarde van de geleverde prestatie ex. BTW.

Artikel 8 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet- voorzien, waarop Solarpods geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Solarpods niet in
staat is de overeengekomen prestatie te leveren.
2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9 Verkoop en Garantie
Indien de door Solarpods geleverde zaak, door een derde werd geproduceerd, is
de garantie van Solarpods altijd beperkt tot de garantietermijn en de garantievoorwaarden die
door de producent van de zaak worden verstrekt. Indien mogelijk zal Solarpods in haar aanbieding melding maken van de geboden garantie. Op de werkzaamheden door Solarpods geldt een garantietermijn van drie jaar, te rekenen vanaf de afronding van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forum
Op alle door Solarpods gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
rechtbank te Amsterdam is mede bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.